Lake Haiyaha


15. This is Hallett Peak over Lake Haiyaha.